Wat doen wij?

Wat willen we?

 • Actief bijdragen aan de (her)ontwikkeling van gebieden m.b.t. het wandelen met (loslopende) honden
 • Draagvlak creëren voor onze ideeën
 • Namens de hondeneigenaren en –liefhebbers fungeren als aanspreekpunt, spreekbuis en klankbordgroep voor bijvoorbeeld de gemeente
 • De beeldvorming van de hond als ‘overlast veroorzakende poepmachine’ veranderen en de aandacht verleggen naar de eigenaar, die immers verantwoordelijk is voor het gedrag van de hond

  Wat doen we?

  Doorlopend:

   

 • We spannen ons in om zoveel mogelijk steunbetuigingen te verkrijgen van inwoners uit de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek
 • We proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen die van belang is voor de verbetering van het hondenbeleid. Die informatie is niet alleen afkomstig van (niet-)hondeneigenaren in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek, maar ook van organisaties als de Dierenbescherming, Hondenbescherming en Vogelbescherming
 • We willen gesprekspartner zijn bij herinrichting van gebieden die ook worden gebruikt door mensen met een hond. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan bij: De Horsten (Sassenheim), Koudenhoorn (Warmond), Klinkenbergerplas (Oegstgeest), Kagerzoom (Leiden/Teylingen), Park Landskroon (Oegstgeest), Park Molentocht (Teylingen), Sport- en recreatiepark Elsgeest (Teylingen) en Wandelpad Roodemolenpolder (Teylingen).

Verder zijn/waren we betrokken bij de:

Herinrichting Koudenhoorn (2010):

Herinrichting De Horsten (2009-2010):

 • Op 15 april 2009 was een delegatie van het platform aanwezig bij de informatiebijeenkomst over de herinrichting van het groene gebied achter ‘de Horsten/Hoven’ in Sassenheim, omdat zich hierin ook een losloopplaats bevindt. De aanleiding voor de herinrichting was dat de gemeente water moest compenseren voor de nieuwbouw in de Oranjebuurt. Onze wensen: behoud en verbetering van het losloopgebied en behoud van zoveel mogelijk bomen en beplanting.
 • Hoewel we vooraf waren benaderd door bewoners van ‘De Horsten’ en ‘De Hoven’ met het nadrukkelijk verzoek hen te vertegenwoordigen, mocht niemand van ons in de klankbordgroep plaatsnemen. Wel kregen we later die week de toezegging dat de gemeente ons actief en vroegtijdig zou informeren over het te maken concept-voorstel.
 • In het najaar van 2009 kregen we het concept-voorstel te zien. In het losloopgebied bleek een hondenstrandje opgenomen (als deel van de gewenste watercompensatie). Ook was er ruimte voor een ‘spelroute’ voor honden met o.a. een slalomparcours van paaltjes. Als gevolg van de slechte weersomstandigheden is nog niet alles gerealiseerd. Het hondenparcours komt in het najaar; evenals de rest van de beplanting. We hopen dat de gemeente haar toezegging dat de natuur in de toekomst weer zoveel mogelijk haar gang mag gaan (extensief beheer) gestand doet, want er zijn veel bomen, struiken en andere beplanting verdwenen.
 • Op 25 februari 2010 vond de officiële opening van het heringerichte gebied plaats.

Herziening hondenbeleid in Teylingen (2007-2009):

 • In november en december 2007 hebben we alle raadsfracties bezocht om te praten over ons initiatief en de doelen die we nastreven
 • We hebben de notitie ‘Ruimte voor honden in Teylingen’ gemaakt, die we 20 december 2007 hebben aangeboden aan de gemeenteraad van Teylingen. Daarin pleiten we onder meer voor het behoud van de losloopgebieden. Ook gaan we in op de verantwoordelijkheden die hondeneigenaren in onze ogen hebben, zoals het altijd opruimen van hondenpoep. (Zie ook de pagina Uitgangspunten)
 • Op 20 februari 2008 heeft een afvaardiging van Platform Hondenvrienden Teylingen gesproken met wethouder Homan en mevrouw Konings van de gemeente Teylingen. We hebben daar onze standpunten kunnen toelichten, maar helaas nog geen duidelijkheid gekregen over de insteek en concrete inhoud van het nieuwe hondenbeleid. Als volgende stap willen wethouder Homan en beleidsmedewerkster Konings met enkele Hondenvrienden de huidige losloopgebieden bezoeken.
 • Op 18 maart 2008 hebben wethouder Homan en medewerkers van de gemeente een bezoek gebracht aan het Warmondse eiland Koudenhoorn samen met een delegatie van het platform. Verder zijn in april de losloopgebieden in Voorhout (2 april) en Sassenheim (16 april) bekeken.
 • Op 13 mei 2008 hebben enkele Hondenvrienden gesproken met beleidsmedewerkster Konings. Vervolgens is het lange tijd stil geweest, omdat de gemeente bezig was met het schrijven van een nieuw beleidsplan. Dat heeft geresulteerd in het concept-hondenbeleid dat het college van B en W op 18 november 2008 heeft vastgesteld.
 • In bovengenoemd concept-voorstel had de gemeente het losloopgebied bij het parkeerterrein van het Sassenheimse sportpark De Roodemolen geschrapt. Op ons verzoek is dat ongedaan gemaakt.
 • In april 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders het nieuwe hondenbeleid vastgesteld.
Wij vinden het belangrijk om draagvlak te hebben.
Daarom blijven uw steunbetuigingen nodig!
Advertentie